» ANVÄNDARVILLKOR ANVÄNDARVILLKOR – TD Samba

ANVÄNDARVILLKOR

OMFATTNING

Dessa villkor reglerar din användning av tjänsten Técnico do Samba, TDSamba (nedan kallad ”Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls av TDSamba AB org.nr. 556704-1867 (nedan “TDSamba” eller ”vi”) via www.tdsamba.se (nedan ”Webbplatsen”).

När du beställer Tjänsten godkänner du samtidigt dessa användarvillkor (nedan kallade ”Villkoren”). Ditt godkännande av Villkoren är en förutsättning för att du ska kunna skapa ett konto och ta del av Tjänsten.

REGISTRERING AV KONTO

För att kunna använda Tjänsten måste du registrera dig och få ett konto hos TDSamba. Det kan antingen vara ett betalkonto eller ett avgiftsfritt konto, enligt vad som närmare beskrivs på Webbplatsen.

Du måste vara bosatt i Sverige samt vara 18 år eller ha målsmans tillstånd för att skapa ett konto. För att erhålla inloggningsuppgifter till ett konto behöver du ange din e-postadress, fylla i namn och efternamn, skapa ett användarnamn, lösenord och acceptera Villkoren. Om dina användaruppgifter förändras ska du informera oss. Vi kan dessutom med jämna mellanrum komma att skicka ut nya lösenord för kontona.

Den information du lämnar när du skapar ett konto används för att vi ska kunna kontakta dig, administrera ditt konto och leverera Tjänsten till dig. Genom att lämna uppgifterna till oss samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter (se mer om detta nedan, under ”Personuppgifter”).

BETALKONTO

Betalkonton kan skapas av fotbollslag tillhörande en förening eller ett företag. Om en förening eller företag önskar skapa flera betalkonton till flera lag kan man kontakta oss på info@tdsamba.se för mer information.

Varje fotbollslag som skapar ett betalkonto erhåller ett (1) konto för tränare och ett (1) annat konto för spelare. Inloggningsuppgifter för de två kontona får enbart användas inom ett (1) och samma fotbollslag och för maximalt 30 spelare och ledare i det laget. Den som registrerar ett betalkonto intygar att denne har behörighet att göra det för fotbollslagets/föreningens/företagets räkning.

Att ha ett betalkonton hos TDSamba innebär att tränare och spelare får tillgång till hela (eller stora delar av) Tjänsten. Man kan då ta del av vårt utbildningsmaterial i form av video, text och ljud.

AVGIFTSFRITT KONTO

Ett avgiftsfritt konto kan skapas privatpersoner .

Inloggningsuppgifterna för ett avgiftsfritt konto får spridas till andra intresserade personer.

Med ett avgiftsfritt konto får du inte tillgång till hela Tjänsten, utan bara till några utvalda filmer.

TJÄNSTEN

Tjänsten är en digital fotbolls- och värdegrundsutbildning i text, bild och film vars syfte är att bidra till att utveckla fotbollsföreningar, fotbollslag, tränare och spelare.

Tjänsten innebär vidare att du kan streama filmer och annat innehåll till din dator, surfplatta, smartphone eller annan motsvarande utrustning. Tillgängligheten för Tjänsten kan påverkas av överbelastning på internet eller av något annat nätverks-, ISP-, elektroniskt, dator- eller annat kommunikationsproblem eller fel. Bildkvaliteten kan variera från utrustning till utrustning och kan bero på en rad faktorer såsom tillgänglig bandbredd och hastighet på din internetuppkoppling. TDSamba lämnar inga garantier för bildkvaliteten eller tillgängligheten för Tjänsten.

Vi kan vidare när som helst och utan föregående meddelande välja att ta bort eller förändra innehållet i eller förändra de tekniska förutsättningarna för Tjänsten. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra såväl funktionalitet som innehåll, och förändringar sker därför löpande.

Vi ansvarar inte i något fall för fel, skada eller försening som beror på̊ din felhantering, fel i din utrustning eller som beror på andra omständigheter utanför vår kontroll.

ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN, UPPHOVSRÄTT

Du erhåller en icke-exklusive, icke överlåtbar, begränsad licens till innehållet i Tjänsten att använda i enlighet med Villkoren.

Tjänsten innehåller material som skyddas enligt upphovsrättslagen. Detta innebär bland annat att du inte får sprida eller kopiera hela eller delar av materialet som tillhandahålls via Tjänsten eller använda sådant material i kommersiellt syfte på annat sätt än vad som framgår av Villkoren och Webbsidan. Alla rättigheter till det material som tillhandahålls via Tjänsten innehas av TDSamba eller dess leverantörer, om inget annat uttryckligen anges.

Om du inte följer Villkoren kan vi stänga av dig från att använda Tjänsten. Brott kan även medföra skadeståndsskyldighet.

ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

Det kan förekomma innehåll i Tjänsten som skapats eller skickats in till oss av våra användare, s.k. användargenererat innehåll. Exempel på detta är inlägg i diskussioner, kommentarer, recensioner eller bilder. Vi ansvarar inte för sådant innehåll utan det är användaren som lagt upp innehållet som bär ansvaret för det. Vi förbehåller oss dock rätten att ta bort sådant innehåll om vi bedömer det som olämpligt eller opassande.

Om du bidrar med innehåll så anses du genom den åtgärden ge oss en obegränsad rätt att använda innehållet i Tjänsten och i vår verksamhet i övrigt. Vidare ansvarar du för att allt material du tillgängliggör på Tjänsten är lagligt och att du erhållit de tillstånd som krävs för att tillhandahålla sådant innehåll.

KONTAKT, SUPPORT

TDSamba kan i skälig omfattning bistå dig vid frågor eller problem angående Tjänsten. Vi kan nås via e-post eller telefon under ”kontakta oss” på Webbplatsen.

BETALNING

När ett betalkonto har registrerats kommer en faktura skickas till den adress som angivits. Hela avgiften för den abonnemangstid som har valts faktureras i förskott. Vid förlängning kommer ny fakturering att ske. Eventuella rabatter och liknande kan komma att förändras inför en sådan förlängning.

Betalningsvillkoren är 30 dagar från fakturadatum.

TDSamba kan framöver komma att erbjuda kortbetalning för Tjänsten och därför göra nödvändiga förändringar av Villkoren till en följd av detta.

Utöver abonnemangsavgiften tillkommer den avgift som du betalar till din operatör, vilken regleras av avtalet mellan dig och din operatör.

ÄNDRING AV VILLKOR

Villkoren kan komma att ändras efter det att du första gången godkänt dem. Du åtar dig att löpande hålla dig uppdaterad om och följa vid var tid gällande Villkor, men vi kommer att informera dig om väsentliga förändringar under fliken ”Mina Sidor” eller på annan plats på Webbplatsen.

Om du inte accepterar våra ändringar kan du avsluta ditt konto. Om du väljer att behålla ditt konto hos oss anses du också ha accepterat ändringarna.

PERSONUPPGIFTER

Genom godkännandet av dessa Villkor samtycker du till att de personuppgifter som du lämnar får behandlas av oss för att kontakta dig, administrera ditt konto och tillhandahålla Tjänsten till dig. All behandlingen kommer att ske i enlighet med tillämpliga bestämmelser i lag och förordning. Dina uppgifter behandlas under den tid du har ett konto hos oss och en begränsad tid därefter. Du kan välja att när som helst återkalla ditt samtycke avseende personuppgiftshanteringen genom att kontakta oss.

INFORMATION OM COOKIES MM

För att kunna erbjuda dig en smidig tjänst kommer TDSamba att placera en cookie (en liten textfil) på de enheter du använder för att nå Webbplatsen. När du återvänder till Webbplatsen kommer denna cookie att möjliggöra för TDSamba att känna igen dig som besökare, kontoinnehavare eller användare och förse dig med ett förenklat sätt att logga in på Webbplatsen. För att kunna bli kontohavare eller kund hos oss och kunna ta del av alla funktioner krävs att du accepterar cookies på din dator.

Du godkänner att TDSamba kan använda teknik för att verifiera den geografiska plats du befinner dig på.

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter eller användning av cookies kan du skicka dessa via e-post till info@tdsamba.se.

ANSVAR

TDSamba är inte ansvarig för någon direkt eller indirekt förlust eller skada som hänförs till Tjänsten, om vi inte har agerat med uppsåt eller grov oaktsamhet, eller om gällande rätt ålägger oss ansvar.

Vårt skadeståndsansvar är begränsat till den avgift som du har betalat för innevarande abonnemangsperiod, om inte annat skulle följa av gällande rätt.

Utöver detta är TDSamba inte ansvarig för några förluster eller skador som du eller andra användare kan drabbas av till följd av er användning av Tjänsten. Vi är inte heller ansvarig för andra fel eller försummelser. Användning av Tjänsten sker på egen risk.

ÖVERLÅTELSE

Vi äger rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till annan. Du äger inte rätt att överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till annan.

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

I samband med att ett betalkonto registreras anger du vilken abonnemangsperiod som ska gälla för Tjänsten. Avtalstiden för ett betalkonto motsvarar den abonnemangsperiod som du har angett. Om du inte säger upp avtalet senast en (1) månad innan utgången av innevarande abonnemangsperiod, förlängs avtalstiden med motsvarande  abonnemangsperiod.

Ett kostnadsfritt konto löper tills vidare.

Du kan säga upp ditt konto genom att skicka e-mail till info@tdsamba.se. En uppsägning av ett kostnadsfritt konto innebär att kontot upphör så snart vi har kunnat stänga ner det. Uppsägning av ett betalkonto innebär att ditt abonnemang upphör efter det att din innevarande abonnemangsperiod löpt ut.

TDSamba äger på motsvarande sätt rätt att säga upp ett konto. Uppsägning av kostnadsfria konton kan ske med omedelbar verkan, medan en uppsägning av ett betalkonto innebär att ditt abonnemang upphör efter det att din innevarande abonnemangsperiod löpt ut. Dessutom kan betalkonton sägas upp med omedelbar verkan om du bryter mot Villkoren.

Någon återbetalning av erlagd ersättning sker inte vid uppsägning.

TVIST

Villkoren ska tillämpas och tolkas i enlighet med svensk rätt. Eventuella tvister skall först försöka lösas genom förhandlingar, men om parterna inte kan enas om en lösning ska tvisten lösas av allmän domstol.

Stockholm 25 januari 2017